بانک ملی (سیبا)

شماره حساب : 0101002134005
شماره کارت :6037991839053166

بنام حسین چگونیان


بانک صادرات (سپهر)

شماره حساب : 0102218540006
شماره کارت :6037691530258623
بنام داوود چگونیان    بانک ملت
شماره حساب : 3798874250
شماره کارت :6104337930833841
بنام داوود چگونیان

دستگاه چاپ بنر ،قطعات دستگاه چاپ بنر ،دستگاه بنر